Voorrang aan Talent   ©  2014   |   PRIVACY POLICY

MAATSCHAPPELIJKE VISIE - deel 2

Er kan nu ruimte ontstaan voor creativiteit en intuïtie en voor vergroting van de invloed door bewustwording voor de eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor kan er een verschuiving plaatsvinden van belang van geld en macht naar aandacht voor de inhoud. Er ontstaat gelegenheid voor sociale innovatie.

 

Goed leiderschap zal dit proces van bewustwording helpen ontwikkelen.

 

Het ziet ernaar uit, dat dit bewustwordingsproces heeft bijgedragen aan een nieuw elan. Het aantal nieuwe ondernemingen is de laatste jaren sterk toegenomen. De ondernemers zijn voornamelijk jonge moderne mensen die onze nieuwe maatschappij vorm zullen gaan geven. Zij zullen zich steeds verder gaan organiseren in kleinere werkeenheden waarin een grote sensibiliteit zal bestaan voor de talenten van de medewerkers. De organisaties waarin zij werken zullen veel meer organismen zijn, met voor elke deelnemer duidelijke doelstellingen en voldoening voor haar of zijn bijdrage. Er zal sprake zijn van sociale innovatie. Het verschil tussen de ondernemers en hun medewerkers zal blijven bestaan, met het doorslaggevende verschil, dat de nieuwe ondernemers precies begrijpen wat sociale innovatie betekent. Zij zijn in staat al hun medewerkers maximaal te laten groeien. Deze nieuwe ondernemingen zullen in de komende tijd sterk in aantal toenemen. Er zal bewust worden gekozen voor een beperking van de omvang van deze ondernemingen voor langere termijn. Zij zullen zich toeleggen op een zodanig deelgebied, dat kwaliteit een gewoonte wordt. Inhoud boven winstmaximalisatie. De voortschrijdende mogelijkheden van de digitalisering zullen van grote invloed zijn. Zij zullen bijdragen aan een intensieve en steeds projectmatige samenwerking tussen de verschillende moderne nieuwe bedrijven.Iedereen zal iedereen kunnen vinden voor een maximale positieve bijdrage.

 

Deze ontwikkeling is zeer wenselijk, daar een sterk in aantal afnemende groep mensen de toekomst van de maatschappij gaande moet houden. Deze uitdaging ligt voornamelijk bij mensen die nu jonger zijn dan 40. Daarom zal het de opdracht aan de huidige leiders moeten zijn, de oplossingen van deze jonge ondernemers te accepteren. De huidige leiders zullen ruimte moeten maken voor hen en de verantwoording voor de noodzakelijke veranderingen aan hen moeten overdragen. De grote uitdagingen voor de nieuwe ondernemers zullen bestaan uit het blijven activeren van de snel groeiende groep ouderen die buiten het dagelijkse werkproces is komen te staan en het betrekken van alle jongeren. Bij dit laatste zal een opwaardering van het “handwerk” (verzorging en onderhoud) van eminent belang zijn. De nieuwe ondernemers zullen de opwaardering van het handwerk in de markt moeten zetten en als rolmodel voor hen moeten optreden.

 

Alle jongeren en alle huidige inwoners van dit land zullen gemotiveerd betrokken moeten worden. Doorbrekende oplossingen op dit gebied zullen ons brengen bij de echte geloofwaardige samensmelting van alle Nederlanders, met alle culturele achtergronden, tot een duurzaam in welzijn levend volk. Het nieuwe leiderschap zal gaan ontstaan vanuit de nieuwe groep maatschappijtrekkers.

Zij zullen het zelf gaan uitvinden en ontwikkelen. De ouderen die bovenstaande mindshift kunnen maken zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren. Zij zullen begrijpen dat ze “op afroep” beschikbaar moeten zijn.

 

Drs. Ir. ruud rijbroek